Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Ondernemer: Polderman Ventures, handelend onder Telvaro;

Klant: degene die bij Telvaro een dienst afneemt;

dienst: de door Telvaro aangeboden dienst(en), bestaande uit reparatie, herstel, aansluitingen, leveringen en advies op het gebied van computerapparatuur, electronica, telecommunicatie, software, multimedia- en internettoepassingen;

Werkzaamheden: de dienst die Telvaro, of een partner van Telvaro, op verzoek van de klant verricht;

overeenkomst: de overeenkomst tussen Telvaro en de klant op grond waarvan door Telvaro, of een partner van Telvaro, de dienst aan de klant ter beschikking wordt gesteld;

Partner: een zelfstandig ondernemer die de dienst aan de klant levert op basis van een door met Telvaro gesloten samenwerkingsovereenkomst;

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Telvaro levert aan de klant.

2.2 Telvaro spant zich in om de dienstverlening zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. We houden namelijk van tevreden klanten! Door de grote verscheidenheid van apparatuur en infrastructuur is het technisch onmogelijk in alle omstandigheden direct en onmiddellijk tot een – blijvende – oplossing te komen. We hopen dat je hier begrip voor hebt.

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst.

3.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant contact opneemt met Telvaro en een dienst aanvraagt. Bijvoorbeeld door het bestellen van een product via de website van Telvaro of telefonisch met een medewerker van Telvaro.

Artikel 4. diensten en aansprakelijkheid

4.1 Voor het leveren van de dienst kan Telvaro afhankelijk zijn van prestaties van derden (bijvoorbeeld een partner) waarop Telvaro geen invloed heeft. Telvaro kan niet garanderen dat de klant te allen tijde gebruik kan maken van de dienst.

4.2 Telvaro is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant op welke wijze dan ook mocht lijden als gevolg van het uitvoeren van de dienst door Telvaro, of door een partner van Telvaro. Dit is slechts anders wanneer schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Telvaro.

Artikel 5. Medewerking klant

5.1 De klant zal zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de dienst. De klant zal voor de levering van de dienst alle benodigde gegevens en informatie verstrekken.

5.2 De klant staat er voor in dat de door de klant verstrekte informatie juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is de informatie te verstrekken ten behoeve van de levering van de dienst. De klant vrijwaart Telvaro tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

5.3 In het geval dat Telvaro op de locatie van de klant werkzaamheden verricht, zal de klant toegang verlenen tot de locaties en de ruimten waar de werkzaamheden moeten worden verricht.

5.4 De klant staat in voor de veiligheid van de door Telvaro te gebruiken ruimten en zal Telvaro vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de dienst schade lijden welke het gevolg is van onveiligheid van de aan Telvaro ter beschikking gestelde ruimten.

Artikel 6. Privacy

6.1 Om de dienst te kunnen bieden, kunnen door Telvaro persoonsgegevens worden verzameld. Deze persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met een partner. Telvaro gebruikt deze gegevens alleen ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 De uitvoering van de dienst leidt niet tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom aan de klant en verleent op zichzelf geen gebruiksrechten aan de klant ten aanzien van enig goed. De levering van software strekt evenmin tot enige overdracht van intellectuele eigendom.

7.2 De klant vrijwaart Telvaro voor aanspraken van derden vanwege een inbreuk op enig (intellectueel eigendoms)recht bij de uitvoering van de dienst, tenzij deze inbreuk alleen Telvaro kan worden toegerekend.

7.3 Het is de klant niet toegestaan aanduidingen van Telvaro en / of een partner betreffende het intellectuele eigendom aan te passen of te verwijderen van goederen die in het kader van de dienst aan hem worden verstrekt.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt voor de uitvoering van deze overeenkomst in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan wegversperringen, files, storingen in de elektriciteitsvoorziening, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken waarvan Telvaro voor de uitvoering van haar diensten afhankelijk is, maar waar Telvaro redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 9. Verplichtingen Telvaro

9.1 Telvaro verleent de klant de mogelijkheid gebruik te maken van de dienst binnen de door Telvaro aangegeven beperkingen, zoals onder meer nader omschreven op de website van Telvaro, in de overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden.

9.2 Telvaro streeft ernaar de dienst beschikbaar te stellen op een wijze zoals onder meer nader omschreven op de site van Telvaro en in de overeenkomst. Telvaro is, met inachtneming van de redelijke belangen van de klant, te allen tijde gerechtigd veranderingen in de diensten, procedures, tarieven en overige voorwaarden aan te brengen.

9.3 Telvaro garandeert uitdrukkelijk niet dat de dienst altijd beschikbaar is.

Artikel 10. Vergoedingen

10.1 Telvaro is gerechtigd de gehanteerde tarieven te wijzigen. Dergelijke wijzigingen dienen door Telvaro voorafgaande aan het verlenen van de dienst nadrukkelijk, en waar mogelijk bij voorkeur schriftelijk, aan de klant te worden medegedeeld.

10.2 De klant is verplicht de van toepassing zijnde tarieven en kosten te betalen. Deze zullen door Telvaro ten laste van de rekening van de klant worden gebracht. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

10.5 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de klant de dienst achteraf betalen aan Telvaro door middel van iDeal of bankoverschrijving. Telvaro kan in uitzonderlijke gevallen aanbieden contante betaling te accepteren, dan wel de door de klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening.

10.6 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan de klant als betalingsherinnering schriftelijk medegedeeld en wordt door Telvaro een nadere termijn van betaling vastgesteld. Wordt binnen die termijn de volledige betaling van de verschuldigde vergoeding niet betaald, dan wordt Contractant automatisch in gebreke gesteld, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie nodig is. De klant is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Telvaro, de wettelijke rente verschuldigd over de verschuldigde vergoeding.

10.7 Telvaro kan de vordering ter incasso uit handen geven zodra de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de verschuldigde vergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen. De klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en de daarover verschuldigde wettelijke rente eveneens gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van de individuele contractsom, met een minimum van 250 euro.

10.8 Wanneer Telvaro op verzoek van de klant de reeds begonnen uitvoering van een dienst staakt, is de klant toch een vergoeding verschuldigd.

10.9 Wanneer de dienst van Telvaro op verzoek van de klant wordt geannuleerd binnen 24 uren voorafgaand aan de afgesproken geplande uitvoering, is de klant toch een vergoeding verschuldigd.

Artikel 11. overeenkomst

11.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de dienst.

11.2 De overeenkomst kan te allen tijde door Telvaro worden beëindigd indien Telvaro van mening is dat er sprake is van onwerkbare omstandigheden danwel indien de dienst, naar het oordeel van Telvaro, niet tot een succesvol einde kan worden gebracht.

11.3 Als de overeenkomst op grond van een handelen of nalaten van de klant wordt beëindigd, is de klant gehouden de voor de dienst verschuldigde vergoedingen en kosten te voldoen.

11.4 Indien de klant een onjuiste opgave doet van gevraagde gegevens, behoudt Telvaro zich het recht voor, in afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

11.5 Na het beëindigen van de overeenkomst retourneert de klant alle exemplaren van software, documentatie en andere materialen die in het kader van deze overeenkomst aan de klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 12. No cure, no pay

12.1 Indien Telvaro het door Contractant gemelde mankement niet kan oplossen, of geen passend advies kan uitbrengen, dan zal Telvaro aan Contractant geen arbeidsloon en voorrijkosten in rekening brengen.

12.2 Mocht Telvaro menen dat er een gerede kans bestaat dat hij de dienst niet succesvol kan verrichten, dan heeft Telvaro het recht de verlening van de dienst te weigeren. Mocht Contractant toch graag willen dat Telvaro het probleem poogt op te lossen, dan zal Telvaro de kosten voor deze werkzaamheden, in afwijking van lid 1 en ongeacht de uitkomst, in rekening brengen.

12.3 Het in lid 1 van dit artikel genoemde geldt expliciet alleen indien de dienst op locatie van de klant wordt uitgevoerd en niet indien de dienst ‘op afstand’ of zogenoemd ‘remote’ wordt uitgevoerd. Voor de ‘remote’ dienst is Contractant te allen tijde een vergoeding verschuldigd.

Artikel 13. Hulp op locatie

13.1 Annulering van een afspraak is kosteloos indien deze ten minste 24 uur voorafgaand aan het moment van de geplande uitvoering door de klant wordt gemeld aan Telvaro.

13.2 Indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor de geplande uitvoering van de dienst, brengt Telvaro maximaal drie kwartier arbeidsloon bij de klant in rekening.

13.3 In de volgende gevallen brengt Telvaro maximaal twee kwartier arbeidsloon bij de klant in rekening:

a. Telvaro kan het servicebezoek niet uitvoeren door afwezigheid van de klant op het afgesproken tijdstip;

b. Telvaro wordt niet toegelaten door de klant;

c. De klant meldt herstel van het mankement bij aankomst van Telvaro.

13.4 Door het bezoekrapport te ondertekenen gaat de klant akkoord met de uitgevoerde werkzaamheden en het functioneren van hetgeen is geleverd of gerepareerd.

13.5 Op de uitgevoerde werkzaamheden is een garantietermijn van vijf dagen van toepassing.

Artikel 14. Klachtenprocedure

14.1 De klant dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot deze overeenkomst in eerste instantie schriftelijk te wenden tot de helpdesk van Telvaro via het e-mailadres contact@telvaro.nl. Telvaro zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren, tenzij een onderzoek nodig is dat niet binnen deze termijn kan worden afgerond of dit anderszins redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt Telvaro, binnen die termijn en onder vermelding van de redenen, aan de klant kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden gegeven.

Artikel 15. Overig

15.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de klant en Telvaro voortvloeiende uit of verband houdende met de dienst worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.